اخذ نمایندگی فروش از تولید کنندگان اروپا

بعلت تحریمها به شرکتهای ایرانی مستقیما نمایندگی فروش را نمیدهند شرکت ما در آلمان بعنوان ثرد پارتی، نمایندگی ایران را اخذ و تقدیم شما خواهد نمود