اخذ نمایندگی فروش از تولید کنندگان

بعلت تحریمها بیشترشرکتهای اروپایی به شرکتهای ایرانی مستقیما نمایندگی فروش را نمیدهند شرکت ما در آلمان بهمراه وکیل پایه یک دادگستری بعنوان ثرد پارتی، نمایندگی ایران را اخذ و تقدیم شما خواهد نمود

یا حتی الامکان مستقیما بنام شما نمایندگی اخذ خواهد شد