تهیه کالای مورد نیاز شما و وارد کردن آن به کشور

با داشتن شریک تجاری در آمریکا، چین ، آلمان (کل اروپا) ،ترکیه،هند ،گرجستان، دبی  ما هر کالایی را که شما نیاز داشته باشید به کارخانه مراجعه و برایتان خرید و وارد ایران مینماییم