تهیه کالای مورد نیاز شما و وارد کردن آن به کشور

با داشتن شریک تجاری در چین ما هر کالایی را که شما نیاز داشته باشید به کارخانه مراجعه و برایتان خرید و وارد ایران مینماییم

با داشتن شریک تجاری در آلمان بهمراه وکیل پایه یک دادگستری، ما هر کالایی را که شما نیاز داشته باشید به کارخانه مراجعه و برایتان خرید و وارد ایران مینماییم

نه تنها در چین و آلمان  بلکه در تعداد کثیری از کشورهای دنیا